Általános szerződési feltételek

Tisztelt Partnerünk!


Az alábbiakban olvashatja az ingatlan.com Zrt. mint üzemeltetőnek (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a, adószám: 14085622-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793) az iroda.hu csoporthoz tartozó weboldalaira vonatkozó Általános Szolgáltatási Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).


Az ÁSZF tartalmazza azokat az általános kikötéseket és feltételeket, amelyek – eltérő megállapodás hiányában – kötelezően alkalmazandóak az iroda.hu és társoldalainak használata során. Kérjük, mielőtt ingatlanjait, szolgáltató cégét feltölti felületünkre, figyelmesen olvassa végig a jelen dokumentumot, mely a szerződéseink elválaszthatatlan melléklete.

Egyedi szerződés

A Weboldalon történő hirdetés megjelenítésére vonatkozóan a Hirdetővel kötött szerződés.

Felhasználó

jelenti azon jogi és természetes személyeket, akik a jelen ÁSZF hatálya alatt a Szolgáltatásokat igénybe veszik, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Weboldalakat

Grt.

Jelenti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt

Hirdetés

jelenti a Hirdető által a Weboldalakon közzétett irodaház, szolgáltatott iroda, továbbá raktárbázis, ipari park, telek típusú, bevásárlóközpont és üzlethelyiség típusú ingatlanhirdetést, továbbá az egyéb a Szolgáltató által lehetővé tett hirdetések.
A Grt.” 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely apróhirdetés.

Szolgáltató

az ingatlan.com Zrt.

Weboldal

jelenti az alábbi weboldalakat:


www.iroda.hu

www.raktar.hu

www.retail.hu

www.irodablog.hu

www.realista.hu

www.thebar.hu

www.ingatlanevkonyv.hu

www.azevirodaja.hu

Ptk.

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Szolgáltatások

jelenti a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vett bármely szolgáltatást beleértve

1. a Weboldalak látogatásának/használatának a lehetőségét vagy

2. a Weboldalakon történő hirdetési szolgáltatást vagy

3. a Szolgáltató reklámtevékenységnek, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásait.

2.1. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és valamennyi Felhasználóra kiterjed. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett bármely Weboldalra, vagy azok tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-be foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF-be foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldalak használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldalak tartalmának megtekintésére. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció során és/vagy hirdetésfeladáskor történik, az erre kijelölt checkbox használatával.

2.2. A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF bármely időpontban történő egyoldalú módosítására, melyről a Felhasználókat előzetesen értesíti Előzetes értesítésnek minősül, hogy a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a Weboldalakon közzéteszi. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a hatálybalépés dátuma az azt követő első munkanap. A módosítások a Hirdető által elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Hirdető a Szolgáltatásokat a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi. Amennyiben a Hirdető nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, a módosítások hatályba lépését követő 15 napon belül azonnali hatályú felmondással felmondhatja az Egyedi szerződését.

2.3. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.

3.1. Az iroda.hu által működtetett online ingatlanhirdetési portálok és társoldalaikat hirdetők és a hirdetett ingatlanok iránt érdeklődő felhasználók, azaz látogatók vehetik igénybe.

3.2. Hirdetőként a Szolgáltatásokat azok a személyek vehetik igénybe, akikkel a Szolgáltató egyedi szerződést köt. A Hirdetők egy adminisztrációs felületen (www.admin.irodacsoport.hu) tudnak regisztrálni és hirdetést feltölteni A hirdetések aktiválása Egyedi szerződéskötést és a Hirdetés ellenőrzését követően történik manuálisan a Szolgáltató által.

3.3. A Weboldal látogatóinak nem kötelező a regisztráció, de amennyiben regisztrál, úgy a regisztráció során meg kell adni a nevet, e-mail címet, jelszót, illetve el kell fogadni a jelen ÁSZF-et. Amennyiben a látogató hírlevelet kíván kapni, azt az erre vonatkozó checkbox-ban kell megjelölni. A megadott adatokat (cookie-ként) eltároljuk, és fiókhoz kapcsolódó tevékenységeket (elmentett hirdetések, ajánlatkérések) a belépett user visszanézheti.

3.4. Ajánlatkérés: A Hirdetésben szereplő ingatlanokhoz / szolgáltató cégekhez megadott elérhetőségeken a látogató közvetlenül a Hirdetővel tudja felvenni a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon. Az ajánlatkéréshez nem kötelező a regisztráció, azonban az ajánlatkérésnél kötelezően meg kell adni a nevét, e-mail címét, és el kell fogadnia az ÁSZF-et.

3.5. Regisztráció ajánlatkérésnél: Amennyiben az ajánlatkérő felhasználó ájánlatkérő űrlapon egy pipával jelzi, hogy egyúttal szeretne regisztrálni is, abban az esetben a Szolgáltató egy jelszót generál, melyet e-mailben küldünk ki, és arra kérjük, hogy 30 napon belül változtassa meg.

A regisztráció folyamán a felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az iroda.hu, amennyiben tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

3.6. A Hirdető köteles a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben, az Egyedi Szerződésben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon használni. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetést, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jogerkölcsbe ütközik.

3.7. A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

3.8. Hirdető tudomásul veszi, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó Hirdetés esetén a köteles a Szolgáltatónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a Hirdetés nem tehető közzé. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Hirdetést, amíg a Hirdető ezen nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget.

3.9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától (a Hirdetővel való kapcsolatfelvétel abból a célból, hogy annak ingatlanát megvásárolják vagy bérbe vegyék) eltér. Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

3.10. A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy

 • a megadott adatok és a Hirdetések tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba.
 • megfelel azon kritériumoknak, melyet az egyes hirdető típusokra a jelen ÁSZF előír a Szolgáltatás igénybevétele érdekében. Amennyiben kétség merül fel, a Szolgáltató jogosult a hirdetett ingatlan tulajdonosi hátterét és a hirdetés valódiságát ellenőrizni, melyhez a Hirdető a szükséges adatokat köteles megadni (pl. ingatlan helyrajzi szám), vagy a Szolgáltató által indokoltnak vélt esetben az alábbi nyilatkozat kitöltésére felszólítani. Ennek megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a Hirdetést törölni és a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.
 • rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással.
 • nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem rendeltek el végrehajtást, felszámolást. A Hirdető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, amennyiben vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye áll fenn.

3.11. Amennyiben a Hirdető bármely, fenti pontban tett kijelentését vagy nyilatkozatát megszegi vagy azok közül bármelyik részben vagy egészben, lényegi tekintetben valótlannak, vagy félrevezetőnek bizonyul, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és kárigényt érvényesíteni.

3.12. A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetés megrendelésével, illetve az Egyedi Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem teljes terjedelemben nem vállalja át a Hirdetőre az ügyfelekkel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben háruló feladatokat és kötelezettségeket.

4.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások:

 • Kiadó és eladó ingatlan hirdetése(díjköteles)
 • Szolgáltatás hirdetése (díjköteles)
 • Hirdetés kiemelése a főoldalon és a listákban (díjköteles)
 • PR cikk írása és kihelyezése (díjköteles)
 • Display (banner) hirdetések (díjköteles)
 • Hírlevél feliratkozás (ingyenes)
 • Tranzakció feltöltés (ingyenes)
 • Rendezvény feltöltése (ingyenes)
 • Nevezés „Az Év Irodája” versenyre (ingyenes)
 • Rendezvényre való regisztráció (ingyenes)
 • Rendezvények szponzorációja (díjköteles)

4.2. Hirdetésekkel szemben támasztott elvárások:

Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. Más Hirdetés vagy reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.


Tilos:

 • jogszabályba, jelen ÁSZF-be, jogerkölcsbe ütköző vagy bármely módon, mértékben a Szolgáltató érdekeit sértő Hirdetés közzététele,
 • bármilyen konkurens weboldal feltüntetése az adatlapokon, a leírás, vagy a pedig a további weboldalak mezőben, illetve más hirdetőportál vízjelével ellátott kép elhelyezése.
 • A feltöltött képeken telefonszám vagy bármilyen egyéb szöveg elhelyezése
 • a Hirdetésekhez kapcsolódó „E-mail a hirdetőnek” elnevezésű alkalmazásban olyan üzenetet küldeni, mely nem a konkrét hirdetéssel kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre vonatkozik. Különösen tilos az érdeklődő üzenetek küldésére szolgáló alkalmazást álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vagy egyéb – a témához nem illő – témájú üzenetek küldésére használni. Szolgáltató a jelen pontba ütköző üzeneteket automatikusan törli és - amennyiben szükségesnek ítéli - eljárást indít a levél küldője ellen.
 • az ingatlanhirdetési adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.
 • a Weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;
 • a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
 • bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 • Weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen adatokat, szöveges leírást, fotót átvenni a Szolgáltató írásos hozzájárulás esetén is csak az adott Weboldalra való hivatkozással lehet.

A fentiekben részletezett pontok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősülnek és azonnali felmondást vonnak maguk után!


4.3 Feltöltés

Az iroda.hu által működtetett internetes oldalakon feltöltésre kizárólag az a Felhasználó jogosult, aki a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik. A feltöltő felhasználó köteles az adatlapon az általa feltöltött ingatlan, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait megadni


A feltöltő felhasználó köteles tudomásul venni az iroda.hu feltöltési irányelveit, melyek az alábbiak:

 • A Felhasználónak kötelességük a felületüket karbantartani annak érdekében, hogy az oldalon ne jelenjenek meg valótlan, lejárt hirdetések.
 • A feltöltött adatoknak, képeknek a valóságnak megfelelőnek kell lenniük.
 • Az ingatlanhirdetéshez beállított Profilképnek - az optimális megjelenés érdekében - legalább 1080x400 pixel nagyságúnak kell lennie.

Az iroda.hu szolgáltató az általa működtetett internetes oldalakon hirdető azon Felhasználó részére, aki budapesti elhelyezkedésű “A” kategóriás irodaházra vonatkozó hirdetést jelentet meg, a szolgáltatás részeként – külön ellenérték nélkül – maximum két (2) darab 360 fokos fényképet készíttet az adott irodaházról. Szolgáltató az irodaházról készített 360 fokos fényképet jogosult az iroda.hu által üzemeltetett internetes oldalakon elhelyezni. Amennyiben ilyen fénykép készítésére és elhelyezésére kerül sor, úgy a Felhasználó is jogosult az érintett 2 darab fényképet szabadon felhasználni, azzal, hogy a fényképre helyezett iroda.hu vízjel használata kötelező, az nem távolítható el.

5.1 Az iroda.hu kettős adatkezelési és regisztrációs szintet alkalmaz a felhasználók biztonsága érdekében:


Az adminisztrációs felületen történő regisztrációt követően a felhasználó alap státuszba kerül, a további hitelesítésig nem rendelkezik feltöltési jogosultsággal.


Amennyiben a felhasználó adatokat szeretne feltölteni az oldalra, akkor koordinátorunk ellenőrzi, hogy az adatok megfelelőek-e, ill. hogy érvényes szerződésünk van-e, ezután aktiválja a feltöltött információkat, melyek ezután megjelennek az oldalon.


5.2 Személyes adatkezelés: A Szolgáltató a személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Az Adatvédelmi Szabályzat a Szolgáltató honlapján érhető el.


5.3 A Szolgáltató cégcsoporton belül az ingatlan.com portálra (adatkezelő: ingatlan.com Zrt., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A) továbbítja a Hirdető által megadott ingatlan hirdetési adatokat (amennyiben Hirdető az ezzel kapcsolatos szolgáltatást igénybe veszi)

6.1 Díjmentes szolgáltatások: hírlevél, keresők használata, tranzakció feltöltése, rendezvény feltöltése.


6.2 Díjköteles szolgáltatások: az egyes Hirdetőkkel kötött szerződésekben meghatározottak alapján: ingatlanok, szolgáltatások adatbázisba vétele, banner felületek, sajtóanyagok készítése, szponzorációk.


6.3 A számlát a teljesítést követően, a hónap végén állítjuk ki, melynek rendezése 8 napon belül esedékes, amennyiben az Egyedi szerződésben a Felek ettől eltérő fizetési határidőt nem határoznak meg. A számlát a Hirdető kérésének megfelelően postán, vagy e-számla formájában, elektronikus úton juttatjuk el partnereinknek

7.1 Az iroda.hu semmilyen közvetítői díjat nem számol fel. Rajtunk keresztül közvetlen elérhetőséghez juthatnak hozzá a látogatók, és közvetlenül a hirdetőkkel vehetik fel a kapcsolatot. A Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, az ügyfelekkel közvetlen módon nem tartja a kapcsolatot, ez kizárólag a Hirdetők joga és kötelezettsége. Ennek értelmében az ilyen minőségben Hirdetők kizárólagos felelőssége alá tartozik például az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez szükséges hatósági bizonyítványok és engedélyek beszerzése, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzésének igazolása, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezmények viselése. A fentiekre figyelemmel, illetve mivel a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem vonható felelősségre a honlapon szereplő ingatlanok vonatkozásában az értékbecslési adatok piaci viszonyoknak megfelelőségéért és valóságáért sem. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi ehhez kapcsolódó igénytől.


7.2 A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja az Egyedi Szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.


7.3 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldalak, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői és vagyoni jogainak gyakorlását.


7.4 A Weboldalak szerzői jogi védelmet, és védjegyoltalmat élveznek, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.


7.5 Tekintettel arra, hogy a Weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – a hatályos jogszabály által lehetővé tett mértékben – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a Weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.


7.6 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalakhoz való hozzáférés mindenkor akadály-és zökkenőmentes lesz. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható okból, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megfogalmazott vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.


7.7 Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a Weboldalak működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állás azt jelenti hogy a Szolgáltató biztosítja a címlap, a találati lista, valamint a részletek oldalak megjelenését. Továbbá biztosítja, hogy a találati oldalon megfelelő számú hirdetés jelenik meg és azok fotói is megjeleníthető. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.


Továbbá a Weboldalak üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség, kivéve, ha a Szolgáltató és a Hirdető másként nem állapodnak meg külön egyedi szerződésben.

8.1 Szolgáltató a szerződés megkötését megtagadhatja vagy a megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondhatja (a Hirdetés törlése mellett), amennyiben:

 • a Hirdetést jogellenesnek, a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba, a jelen ÁSZF-be vagy az Egyedi szerződésben meghatározottakba, az Internet etikai kódexébe, illetve a Reklámetika Kódexbe ütközőnek, tisztességtelennek vagy egyébként kifogásolhatónak találja.
 • bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.
 • amennyiben a Hirdető a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a Weboldalak számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő Hirdetést jelenít meg
 • félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a Hirdetéssel reklámozott terméket, vagy szolgáltatást a Szolgáltató támogatja.
 • a Hirdető ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul.

9.1 A Szolgáltatót kizárólagos tulajdonjog, használati jog és/vagy szerzői jog illeti meg a Weboldalak, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezi, hogy a Szolgáltató felhasználási jogot vagy bármely jogot enged a szellemi alkotásaira vonatkozóan (sem részben, sem egészben), beleértve azt is, hogy tilos különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a szerzői jogok bármely más módon történő megsértése.


9.2 Amennyiben a Hirdető a Hirdetés elkészítését a Szolgáltatótól rendeli meg, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetés a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi („Szerzői Mű”). A Szerzői Művek vonatkozásában a Szolgáltatás megrendelésével egy felhasználási szerződés jön létre, amely alapján a Hirdetőt kizárólagos felhasználási jog illeti meg az alábbi korlátozásokkal:

 • a Hirdetés nyilvánossághoz való közvetítésére irányuló felhasználási jog kizárólag a Szolgáltató által működtetett weboldalakon történő közzétételre korlátozódik,
 • a felhasználási jog a közzététel idejére szól.

9.3 A Szerzői Művekre vonatkozó Hirdetőt megillető felhasználási jog a többszörözést, átdolgozást és a továbbfejlesztés jogát nem foglalja magában. A Hirdető a Szerzői Mű vonatkozásában harmadik személynek felhasználási jogot nem adhat, annak egyes részeit sem másolhatja, másnak a másolását nem engedélyezheti, azt semmilyen módon nem reprodukálhatja.


9.4 A Szolgáltató jogosult a Szerzői Művek használatát ellenőrizni. A jelen fejezetben foglalt felhasználási korlátok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani.


9.5 A Szolgáltató által létrehozott Szerzői Művek esetén a Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a Szerzői Mű jelen ÁSZF-ben rögzített felhasználását harmadik személy joga nem akadályozza, vagy korlátozza. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szerzői Művek azon részei tekintetében, amelyeket a Hirdető ad át számára és a Hirdető utasítására épít be a Hirdetésbe.


9.6 A kizárólagos felhasználási jog nem korlátozza a Szolgáltatót abban, hogy az általa alkalmazott és/vagy kifejlesztett, szerzői jogilag nem védett vagy nem védhető eljárásokat, algoritmusokat bármely más célra felhasználja.

Mivel kapcsolatban szeretne információt kérni?


Ha irodát szeretne bérelni, konkrét ajánlat érdekli: a kiválasztott ingatlan adatlapján, a KAPCSOLAT dobozban találja meg a bérbeadó közvetlen elérhetőségét, ahol információt tud kérni.


Ingatlanhirdetés feladása, ügyfélszolgálat: info@iroda.hu

Mondja el véleményét új oldalunkról!
1
10